-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

RODO  

data publikacji: 05-06-2018 | 12:26
data ostatniej modyfikacji: 01-08-2019 | 17:18
data wytworzenia dokumentu: 05-06-2018

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim z siedzibą przy ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski (UG, Urząd). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Urząd Miejski przetwarza moje dane osobowe?

Urząd Miejski przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: świadczyć usługi na rzecz społeczności lokalnej, prowadzić działalność organizatorską, dokonywać poboru podatków i opłat.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym gminy.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Głogów Małopolski. Gmina, a tym samym Urząd (jako jednostka pomocnicza) odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Miejskim poprzez email: umig@glogow-mlp.pl oraz pod numerem telefonu 178515124 lub z Inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w KSC mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@glogow-mlp.pl

 

W jakim celu Urząd Miejski przetwarza moje dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Miejski w celu:

  • prowadzenia spraw z zakresu:
    • gospodarki lokalami i budynkami oraz nieruchomościami,
    • spraw obywatelskich,
    • zarządzania majątkiem gminy,
    • podatków i opłat,
    • leśnictwa i rolnictwa,
    • funduszy pomocowych,
    • inwestycji i remontów,
    • zarządzania drogami,
    • planowanie przestrzennego,
    • zamówień publicznych,
    • promocji i kultury,
    • wszelkich innych wniosków;
  • organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze UM.

Kto jest odbiorcą moich danych?

 

  1. Urząd Miejski nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Urząd Miejski powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Miejski?

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Urzędzie Miejskim, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

 

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Miejski danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
  3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Urząd narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa podatkowego.

Skąd Urząd Miejski ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do Urzędu Miejskiego. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Urząd Miejski ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Urząd z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny (również osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne) i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Urząd Miejski zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 

Klient może zgłosić wniosek do Urzędu Miejskiego w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

  1. Urząd Miejski rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Urzędu Miejskiego lub osobę działającą w jego imieniu:
    • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
    • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
    • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klient listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
  2. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
  3. Klient może złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Gminy lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iodo@glogow-mlp.pl .
  4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Urząd Miejski żądania Klienta.
  5. Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Urząd Miejski.
  6. W imieniu Urzędu Miejskiego Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
  7. Urząd Miejski nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
  8. Właściwym dla Urząd Miejski organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodo@glogow-mlp.pl .

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Liczba odwiedzin: 267898

Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim
tel. +48 17 789 7000
e-mail umig@glogow-mlp.pl
www.glogow-mlp.pl

Realizacja: Ideo